شرکت چکادسازان توس (سهامی خاص)

About-Us

شرکت چکادسازان توس در سال ۱۳۷۷ تاسیس گردید و تا امروز در زمینه پروژه های عمرانی ، صنعتی و معدنی مشغول به فعالیت می باشد. از بدو تاسیس شرکت چکادسازان توس الگوی خود را رضایت مشتری با تامین نیازهای او از طریق پایان به موقع پروژه با کیفیت و قیمت مناسب بوده و شرکت توانسته است خود را به عنوان یک شرکت معتبر عمرانی و معدنی در ایران تثبیت نماید.

اطلاعات بیشتر